Tang poets

May 24 2011
Bai Juyi
Bi Xian
Cen Can
Cen Shen
Chang Jian
Chen Tao
Chen Ziang
Cui Hao
Cui Tu
Du Fu
Du Mu
Du Shenyan
Du Xunhe
Eight Immortals of the Wine Cup
Emperor Taizong
Emperor Xuanzong
Fenggan
Four Literary Eminences in Early Tang
Gao Pian
Gao Shi
Han Yu
Hanshan
He Zhizhang
Huang Chao
Jia Dao
Li Ao
Li Bai
Li Deyu
Li He
Li Jiao
Li Mi
Li Mian
Li Pin
Li Qi
Li Shangyin
Li Shen
Li Shizhi
Li Yangbing
Li Yi
Li Yifu
Linghu Chu
Liu Changqing
Liu Ye
Liu Yuxi
Liu Zhongyong
Liu Zongyuan
Lu Guimeng
Lu Lun
Lu Tong
Luo Binwang
Luo Yin
Meng Haoran
Meng Jiao
Mo Xuanqing
Pei Di
Pei Xiu
Pei Yaoqing
Pi Rixiu
Qian Qi
Qiu Wei
Quan Deyu
Shangguan Wan’er
Shangguan Yi
Shen Quanqi
Shide
Shu Yuanyu
Sikong Shu
Su Weidao
Tung-shan
Wang Bo
Wang Changling
Wang Fanzhi
Wang Han
Wang Jian
Wang Wei
Wang Zhihuan
Wei Fu
Wei Yingwu
Wei Zhigu
Wei Zhuang
Wen Tingyun
Wu Yuanheng
Wu Zetian
Xue Tao
Yang Shou
Yang Wan
Yao He
Yu Shenjeer
Yu Xuanji
Yuan Zhen
Zhang Ji (Hubei)
Zhang Ji (Jiangnan)
Zhang Jiuling
Zhang Junfang
Zhang Xu
Zhang Yue
Zheng Tian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s